Privacybeleid

BELANGRIJKE OPMERKING: De Duitse versie van dit document is bepalend voor onze relatie – deze vertaalde versie is alleen bedoeld voor het gemak en kan niet worden geïnterpreteerd als wijziging van de Duitse versie.

In dit privacybeleid leggen wij, P4i Partners AG (hierna te noemen “wij” of “ons”), uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en anderszins verwerken. Dit is geen uitputtende beschrijving; andere algemene voorwaarden en soortgelijke documenten kunnen specifieke zaken regelen. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Als u ons persoonlijke gegevens van andere personen verstrekt (bijv. familieleden, gegevens van collega's), zorg er dan voor dat deze personen op de hoogte zijn van dit privacybeleid en deel hun persoonlijke gegevens alleen met ons als u daarvoor toestemming hebt en als deze persoonlijke gegevens correct zijn.

Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU («GDPR»), de Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens («DPA») en de herziene Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens («revDPA»). Of en in hoeverre deze wetten van toepassing zijn, hangt echter af van het individuele geval.

1. Verantwoordelijke / functionaris voor gegevensbescherming / vertegenwoordiger

Verantwoordelijk voor de hier beschreven gegevensverwerking en vertegenwoordiger in de EER volgens § 27 GDPR is:

Mark Neuhauser
Sumpfstrasse 18
6312 Steinhausen
Zwitserland

info@p4i-partners.com
+41 41 501442 0

Als u zich zorgen maakt over gegevensbescherming, kunt u deze naar ons sturen via het bovenstaande contactadres.

2. Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

We verwerken voornamelijk de persoonsgegevens die we van onze klanten en andere zakelijke partners ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie met hen en andere personen die daarbij betrokken zijn, of die we van hun gebruikers verzamelen bij het exploiteren van onze websites, apps en andere toepassingen.

Voor zover toegestaan, halen we bepaalde gegevens ook uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. incassoregisters, kadasters, handelsregisters, pers, internet) of ontvangen we dergelijke gegevens van andere bedrijven binnen de bedrijvengroep (ITG AG, 28 Vectors GmbH en aanverwante bedrijven), van autoriteiten en andere derden (zoals kredietbureaus, adreshandelaren). Naast de gegevens over u die u ons rechtstreeks verstrekt, omvatten de categorieën persoonlijke gegevens die wij over u van derden ontvangen met name informatie uit openbare registers, informatie die wij te weten komen in verband met officiële en gerechtelijke procedures, informatie in verband met uw professionele functies en activiteiten (zodat wij bijv. (bijv. zodat we met uw hulp transacties met uw werkgever kunnen sluiten en verwerken), informatie over u in correspondentie en bijeenkomsten met derden, kredietwaardigheidsinformatie (voor zover we transacties met u persoonlijk verwerken), informatie over u die mensen uit uw naaste omgeving (familie, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers, enz.) ons geven zodat we contracten met u kunnen sluiten of verwerken of waarbij u betrokken bent (bijv. referenties, uw adres voor leveringen, volmachten, informatie over de naleving van wettelijke vereisten zoals anti-witwasmaatregelen en exportbeperkingen, informatie van banken, verzekeringsmaatschappijen, verkoop- en andere contractuele partners van ons over het gebruik of de levering van diensten door u (bijv. gedane betalingen, aankopen)), informatie van de media en internet over u (voor zover dit in het specifieke geval van toepassing is, bijv. in het kader van een sollicitatie, persoverzicht, marketing/verkoop, enz.) ), uw adressen en, indien van toepassing, interesses en andere socio-demografische gegevens (voor marketing), gegevens in verband met het gebruik van de website (bijv. IP-adres, MAC-adres van de smartphone of computer, gegevens over uw apparaat en instellingen, cookies, datum en tijd van het bezoek, geraadpleegde pagina's en inhoud, gebruikte functies, verwijzende website, locatiegegevens).

3. Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen voornamelijk om onze contracten met onze klanten en zakenpartners af te sluiten en te verwerken, met name in het kader van fusies en overnames met onze klanten en de aankoop van producten en diensten van onze leveranciers en onderaannemers, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in binnen- en buitenland. Als u voor een dergelijke klant of zakenpartner werkt, kunnen uw persoonlijke gegevens natuurlijk ook in deze hoedanigheid worden beïnvloed.

Daarnaast verwerken we ook persoonlijke gegevens over jou en andere personen, waar toegestaan en waar we het gepast achten, voor de volgende doeleinden waarbij wij (en soms derden) een legitiem belang hebben dat in verhouding staat tot het doel:

 1. Het aanbieden en verder ontwikkelen van onze aanbiedingen, diensten en websites, apps en andere platforms waarop we aanwezig zijn;
 2. Communiceren met derden en hun verzoeken verwerken (bijv. sollicitaties, vragen van de media);
 3. Herzien en optimaliseren van behoeftenbeoordelingsprocedures voor directe betrokkenheid van klanten en het verzamelen van persoonlijke gegevens uit openbare bronnen voor klantenwerving;
 4. Reclame en marketing (inclusief de organisatie van evenementen), voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens (als we u als bestaande klant reclame sturen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken, we plaatsen u dan op een blokkadelijst voor verdere reclamemailings);
 5. Markt- en opinieonderzoek, mediamonitoring;
 6. Het doen gelden van juridische claims en het voeren van verweer in verband met juridische geschillen en officiële procedures;
 7. Preventie en onderzoek van strafbare feiten en ander wangedrag (bijv. uitvoeren van interne onderzoeken, gegevensanalyse om fraude te bestrijden);
 8. Garanties voor onze activiteiten, in het bijzonder IT, onze websites, apps en andere platforms;

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven of een antecedentenonderzoek uitvoert), verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van en op basis van deze toestemming, tenzij wij een andere wettelijke grondslag hebben en wij een dergelijke grondslag nodig hebben. Verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, maar dit heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

4. Cookies / tracking en andere technologieën met betrekking tot het gebruik van onze website

We gebruiken geen “cookies” of vergelijkbare technologieën op onze websites waarmee uw browser of apparaat kan worden geïdentificeerd.

We nemen in sommige gevallen ook zichtbare en onzichtbare afbeeldingselementen op in onze nieuwsbrieven en andere marketinge-mails en waar toegestaan kunnen we door deze van onze servers op te halen bepalen of en wanneer u de e-mail hebt geopend, zodat we kunnen meten en beter begrijpen hoe u onze aanbiedingen gebruikt en ze ook hier op u kunnen afstemmen. U kunt dit blokkeren in uw e-mailprogramma; de meeste zijn hierop ingesteld. Door gebruik te maken van onze websites en akkoord te gaan met het ontvangen van nieuwsbrieven en andere marketing e-mails, geef je toestemming voor het gebruik van deze technieken. Als u dit niet wilt, moet u uw browser of e-mailprogramma hierop instellen.

5. Gegevensoverdracht en gegevensoverdracht naar het buitenland

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten en de doeleinden zoals beschreven in punt 3, verstrekken wij ook gegevens aan derden, voor zover dit is toegestaan en ons gepast lijkt, hetzij omdat zij deze gegevens voor ons verwerken, hetzij omdat zij deze gegevens voor hun eigen doeleinden willen gebruiken. Dit betreft in het bijzonder de volgende instanties:

 1. dienstverleners van ons binnen de bedrijvengroep en extern, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, inclusief orderverwerkers (zoals IT-providers);
 2. dealers, leveranciers, onderaannemers en andere zakelijke partners;
 3. klanten;
 4. nationale en buitenlandse autoriteiten, officiële instanties of rechtbanken;
 5. media;
 6. publiek, inclusief bezoekers van websites en sociale media;
 7. concurrenten, brancheorganisaties, verenigingen, organisaties en andere instanties;
 8. acquisiteurs of partijen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van bedrijfsonderdelen, bedrijven of andere delen van de bedrijvengroep;
 9. andere partijen in potentiële of feitelijke juridische procedures;
 10. andere bedrijven in de groep;

hierna tezamen ontvanger genoemd.

Deze ontvangers zijn gedeeltelijk binnenlands, maar kunnen overal ter wereld zijn. In het bijzonder moet u de overdracht van uw gegevens verwachten naar alle landen waarin de bedrijvengroep wordt vertegenwoordigd door groepsmaatschappijen, filialen of andere kantoren, evenals naar andere landen in Europa en de VS waar de serviceproviders gevestigd zijn die we gebruiken (zoals Microsoft, HubSpot, ...).

Als een ontvanger gevestigd is in een land zonder adequate wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, verplichten we de ontvanger contractueel om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (hiervoor gebruiken we de herziene standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die hier toegankelijk zijn: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj), voor zover het niet al onderworpen is aan een wettelijk erkende reeks regels om gegevensbescherming te waarborgen en we ons niet kunnen beroepen op een uitzonderingsbepaling. Een uitzondering kan van toepassing zijn in het bijzonder in het geval van gerechtelijke procedures in het buitenland, maar ook in gevallen van dwingende openbare belangen of als de uitvoering van een contract een dergelijke openbaarmaking vereist, als u toestemming hebt gegeven of als het gaat om gegevens die algemeen toegankelijk zijn gemaakt door u, tegen de verwerking waarvan u geen bezwaar hebt gemaakt.

6. Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of anderszins voor de doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, d.w.z. bijvoorbeeld voor de duur van de gehele zakelijke relatie (vanaf het begin, de verwerking tot de beëindiging van een contract) en ook daarna in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In deze context is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin claims tegen ons bedrijf kunnen worden ingediend en voor zover wij hiertoe anderszins wettelijk verplicht zijn of legitieme zakelijke belangen dit vereisen (bijv. voor bewijs- en documentatiedoeleinden). Zodra uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze principieel en voor zover mogelijk verwijderd of geanonimiseerd. Voor operationele gegevens (bijv. systeemlogboeken, logboeken) gelden over het algemeen kortere bewaartermijnen van twaalf maanden of minder.

7. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik, zoals het geven van instructies, training, IT- en netwerkbeveiligingsoplossingen, toegangscontroles en -beperkingen, versleuteling van gegevensdragers en transmissies, pseudonimisering en controles.

8. Verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken

In het kader van onze zakelijke relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen (u bent over het algemeen niet wettelijk verplicht om ons gegevens te verstrekken). Zonder deze gegevens kunnen wij over het algemeen geen contract met u (of de entiteit of persoon die u vertegenwoordigt) aangaan of uitvoeren. Ook kan de website niet worden gebruikt als bepaalde gegevens om het verkeer te beveiligen (zoals het IP-adres) niet worden vrijgegeven.

9. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij verwerken uw persoonsgegevens gedeeltelijk automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). Wij gebruiken profilering met name om u gericht te kunnen informeren en adviseren over producten. Daarbij maken we gebruik van evaluatie-instrumenten die ons in staat stellen om behoeftegerichte communicatie en reclame aan te bieden, waaronder markt- en opinieonderzoek.

Voor de totstandkoming en uitvoering van de zakelijke relatie en ook anderszins maken wij in het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde automatische besluitvorming (zoals geregeld in art. 22 AVG). Mochten wij in individuele gevallen dergelijke procedures gebruiken, dan zullen wij u hierover apart informeren, voor zover dit wettelijk verplicht is, en u informeren over de bijbehorende rechten.

10. Rechten van de betrokkene

Binnen het kader van de gegevensbeschermingswetgeving die op u van toepassing is en voor zover daarin is voorzien (zoals in het geval van de GDPR), hebt u recht op informatie, correctie, verwijdering, het recht op beperking van de gegevensverwerking en anderszins het recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking, in het bijzonder die ten behoeve van direct marketing, profilering voor directe reclame en andere legitieme belangen bij de verwerking, evenals op het vrijgeven van bepaalde persoonsgegevens met het oog op overdracht aan een andere instantie (de zogenaamde overdraagbaarheid van gegevens). Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de door de wet voorziene beperkingen te doen gelden, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, een hoger belang hebben om dit te doen (voor zover we gerechtigd zijn om ons hierop te beroepen) of deze nodig hebben voor het geldend maken van claims. Als u kosten moet maken, zullen wij u hierover vooraf informeren. In punt 3 hebben we u al geïnformeerd over de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat het uitoefenen van deze rechten in strijd kan zijn met contractuele overeenkomsten en gevolgen kan hebben zoals voortijdige beëindiging van het contract of kosten. We zullen u vooraf informeren als dit nog niet contractueel is geregeld.

De uitoefening van dergelijke rechten vereist gewoonlijk dat u duidelijk uw identiteit bewijst (bijv. door een kopie van uw identiteitskaart als uw identiteit anders niet duidelijk is of niet kan worden geverifieerd). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het adres onder punt 1.

Daarnaast heeft elke betrokkene het recht om zijn of haar vorderingen bij de rechtbank af te dwingen of een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Zwitserland is de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (https://www.edoeb.admin.ch).

11. Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De huidige versie die op onze website is gepubliceerd, is van toepassing. Voor zover de gegevensbeschermingsverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in het geval van een wijziging per e-mail of op een andere passende wijze informeren over de wijziging.

Status: 31 augustus 2023